اداره ارتباط باصنعت

     مسئول توسعه فناوری و ارتباط با صنعت : علی رضا جعفری

     تحصیلات :کارشناسی ارشد کشاورزی

 

 

 

 

 

 

دانلود فرم های کارآموزی