مدیر پژوهش و فناوری

     مدیر پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی : مسعود ویسی زاده

تحصیلات : کارشناسی ارشد کشاورزی

پست الکترونیک :