معاون پژوهش و فناوری

معاون پژوهش و فناوری

          نام و نام خانوادگی :  حسین محمدپور

             تحصیلات :دکتری میکروبیولوژی

             مرتبه علمی : مربی

             آدرس الکترونیک : homopour1390@gmail.com