معرفی مسئول کتابخانه

مسئولیت کتابخانه مرکزی بر عهده                  می باشد.

سوابق تحصیلی

کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

سوابق اجرایی

 

 

پست الکترونیکی:

شماره تماس: 2-06813330091          داخلی : 290

دیگر اعضای کتابخانه:

سرکار خانم مهتاب غریبوند سوسنی

سوابق تحصیلی

کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

 

سوابق اجرایی

به مدت 4 سال  کتابدار در شرکت فنی و مهندسی صنایع انرژی (تهران)

6 سال کتابدار کتابخانه مرکزی

 

پست الکترونیکیmahtabgharibvand@ yahoo.com:

شماره تماس: 2-06813330091          داخلی : 285