کتابخانه مرکزی

کتابخانه و مرجع

ساختمان کتابخانه و مرجع دانشگاه، با زیر بنایی بالغ بر 1373 مترمربع در سال1381 افتتاح گردید این کتابخانه همه روزه به تعداد  زیادی از استادان و دانشجویان خدمات ارائه می کند و به صور ت آماری می توان اطلاعات ذیل را در خصوص کتابخانه و مرجع ارائه کرد.

تعداد عناوین لاتین تعداد عناوین فارسی عناوین کتاب­های کتابخانه تعداد کتاب­های کتابخانه
6662 14118 20780 65718
 
تعداد مراجع لاتین تعداد مراجع فارسی تعداد عناوین مراجع تعداد مراجع
1098 3316 2637 4414

مساحت و زیربنای کتابخانه

مساحت ( متر مربع ) مکان ردیف
1373 سطح زیر بنا کتابخانه مرکزی 1
450 سالن مخزن  کتابخانه مرکزی 2
70 سالن مرجع کتابخانه مرکزی 3
180 سالن مطالعه برادران کتابخانه مرکزی 4
160 سالن مطالعه خواهران کتابخانه مرکزی 5
143 سطح زیر بنا کتابخانه دانشکده پزشکی 6
50 سالن مطالعه کتابخانه دانشکده پزشکی 7
74 سالن مخزن کتابخانه دانشکده پزشکی 8