نشریات اشتراکی

 

                    لیست نشریات اشتراکی فارسی

 

ردیف                   عنوان نشریه                سال انتشار 
1

Iranian Journal of Chemistry                                                      

1389
2  فصلنامه آبادی 1389
3  International Journal of Environmental science and Technology  1389
4  ماهنامه اطلاع  1389
5  اطلاع یابی و اطلاع رسانی  1389
6  اندیشه های نوین تربیتی  1389
7  مجله مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر  1389
8  فصلنامه اطلاع شناسی  1389
9  فصلنامه پزشکی باروری و ناباروری  1389
10  روش  1389
11  دوماهنامه بخارا  1389
12  بررسی حسابداری و حسابرسی  1389
13  پژوهش نفت  1389
14  فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی  1389
15  ماهنامه تدبیر  1389
16  رشد آموزش هنر  1389
17  فصلنامه کتاب نقد  1389
18  گامهای توسعه در آموزش پزشکی  1389
19  کتاب ماه هنر  1389
20  کتاب ماه ادبیات  1389
21  رشد آموزش ریاضی  1389
22  کتاب ماه دین  1389
23  فصلنامه تحقیقات علوم قرآن و حدیث  1389
24  کتاب ماه کودک ونوجوان  1389
25  رشد آموزش تربیت بدنی  1389
26  رشد آموزش زبان  1389
27  رشد آموزش ابتدایی  1389
28  کتاب ماه علوم و فنون  1389
29  مجله علوم فناوری (شاخه مهندسی)  1389
30  رشد آموزش شیمی