انتخاب وب سایت
نمایش بر اساس 

جستجو در عنوان آئین نامه
 دانلود آیین_نامه_طرح_های_پژوهشی
دانلود آیین_نامه_طرح_های_پژوهشی
يکشنبه 9 آبان 1395
دانلود فایل پیوست
 دانلود رزو مه مجری
دانلود رزو مه مجری
يکشنبه 9 آبان 1395
دانلود فایل پیوست
 دانلود فرم الف
دانلود فرم الف
يکشنبه 9 آبان 1395
دانلود فایل پیوست
 دانلود فرم ب
دانلود فرم ب
يکشنبه 9 آبان 1395
دانلود فایل پیوست
 دانلود فرم صفر
دانلود فرم صفر
يکشنبه 9 آبان 1395
دانلود فایل پیوست
 نحوه مشارکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در تاسیس و اداره شرکت های دانش بنیان
نحوه مشارکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در تاسیس و اداره شرکت های دانش بنیان
شنبه 13 شهريور 1395
 شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در همایش های بین المللی معتبرخارج از کشور - 1393796371
دانلود شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در همایش های بین المللی معتبرخارج از کشور 1393796371
شنبه 13 شهريور 1395
 دانلود نحوه مشارکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در تاسیس و اداره شرکت های دانش بنیان
نحوه مشارکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در تاسیس و اداره شرکت های دانش بنیان
شنبه 13 شهريور 1395
 دانلود شیوه نامه انجمن های علمی
شیوه نامه انجمن های علمی
شنبه 13 شهريور 1395
دانلود فایل پیوست
 دانلودشرکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در همایش های بین المللی معتبرخارج از کشور 1393
شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در همایش های بین المللی معتبرخارج از کشور 1393
شنبه 13 شهريور 1395
 دانلود درخواست Affiliation واحدها
درخواست Affiliation واحدها
شنبه 13 شهريور 1395
دانلود فایل پیوست
 دانلود درخصوص امتیاز پژوهشی ترفیع سالیانه 1394
درخصوص امتیاز پژوهشی ترفیع سالیانه 1394
شنبه 13 شهريور 1395
دانلود فایل پیوست
 دانلود تعهد ارایه مقالات برای طرح های پژوهشی 1392
تعهد ارایه مقالات برای طرح های پژوهشی 1392
شنبه 13 شهريور 1395
دانلود فایل پیوست
 تشویق مقاله ها و آدرس دهی مقاله های مستخرج از پایان نامه ارشد و رساله دکتری تخصصی و شیوه نامه تشویق مقالات 1393
دانلود تشویق مقاله ها و آدرس دهی مقاله های مستخرج از پایان نامه ارشد و رساله دکتری تخصصی و شیوه نامه تشویق مقالات 1393
شنبه 13 شهريور 1395
 دانلود تسویه طرح پژوهشی منطقه ستاد - 1394
تسویه طرح پژوهشی منطقه ستاد - 1394
شنبه 13 شهريور 1395
دانلود فایل پیوست
 دانلود به روز رسانی فهرست نشریه های بی اعتبار 1394
به روز رسانی فهرست نشریه های بی اعتبار 1394
شنبه 13 شهريور 1395
دانلود فایل پیوست
 دانلود بخشنامه تعهد مقاله طرح پژوهشی 1388
بخشنامه تعهد مقاله طرح پژوهشی 1388
شنبه 13 شهريور 1395
دانلود فایل پیوست
 دانلود آیین نامه طرح های پژوهشی 1394
دانلود آیین نامه طرح های پژوهشی 1394
شنبه 13 شهريور 1395
دانلود فایل پیوست
 دانلود آیین نامه پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان در کنفرانس های علمی داخل کشور - 1389
دانلود آیین نامه پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان در کنفرانس های علمی داخل کشور - 1389
شنبه 13 شهريور 1395
 دانلود مستندات لازم جهت تسویه حساب طرح های پژوهشی
مستندات لازم جهت تسویه حساب طرح های پژوهشی
يکشنبه 27 تير 1395
دانلود فایل پیوست
 دانلود تعهد ارایه مقالات برای طرح های پژوهشی
تعهد ارایه مقالات برای طرح های پژوهشی
يکشنبه 27 تير 1395
دانلود فایل پیوست
 دانلود تسویه طرح پژوهشی منطقه ستاد
تسویه طرح پژوهشی منطقه ستاد
يکشنبه 27 تير 1395
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه طرح های پژوهشی
دانلود آیین نامه طرح های پژوهشی
يکشنبه 27 تير 1395
دانلود فایل پیوست