انتخاب وب سایت

معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی :  صابرملا علیزاده زواردهی

   تحصیلات :دکتری مهندسی صنایع- برنامه ریزی و مدیریت تولید

   مرتبه علمی : استادیار

   آدرس الکترونیک : saber.alizadeh@gmail.com